Şirketimize ileteceğiniz talep, şikayet ve/veya öneride aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,

 • etnik köken,

 • siyasi düşünce,

 • felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet,

 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,

 • cinsel hayat,

 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri,

 • biyometrik ve genetik veriler.

BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FARMAKOVİJİLANS HARİCİ ÇAĞRI MERKEZİ VE TALEP / ŞİKAYET / ÖNERİ SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


 1. Veri Sorumlusu


  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 79251-0 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Farmakovijilans Harici Çağrı Merkezi ve Talep / Şikayet / Öneri Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

  İşbu Aydınlatma Metni, hem Şirketimiz hem de topluluk şirketimiz Hüsnü Arsan İlaçları Anonim Şirketi nezdinde yürütülen talep / şikayet / öneri ile çağrı merkezi süreçlerine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.


  Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte ve verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile çağrı merkezi vasıtasıyla ve/veya talep / şikayet / öneri başvurusu çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, https://www.bilimilac.com.tr/tr/bilimilac/kisisel-veriler.html.html bağlantı adresinden erişilebilen Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan www.bilimilac.com.tr başta olmak üzere Şirketimizin internet siteleri, matbu formlar, çağrı merkezi, Şirketimizin genel merkez ve diğer yerleşkelerindeki danışma bankoları, e-posta, SMS,

  telefon, faks, talep / şikayet / öneri platformları, kargo / posta, çevrim içi görüşme / iletişim platformları, Şirket bilişim teknolojileri sistemleri, saha ekibi ziyaretleri, Şirket içi entegre sistemler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile olan entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.


 3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri


  Taleplerin / şikayetlerin / önerilerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması; talep / şikayet / öneri sahipleri ile iletişimlerin yürütülmesi ve bu çerçevede memnuniyetlerinin sağlanması ile deneyimlerinin iyileştirilmesi; müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi; müşteri deneyiminin iyileştirilmesi; ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi; istatistiki değerlendirmelerin yapılması;; denetim ve iç denetim yönetimi; çağrı merkezi yönetimi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile Şirket’in taraf olduğu ve/veya ilişkili olduğu uyuşmazlık işlemlerinin (örn. dava, icra, arabuluculuk) yürütülmesi de dahil hukuk ve danışmanlık işleri yönetimi; topluluk şirketlerimizin politikalarına ve prosedürlerine uyum kapsamında iletişim, denetim ve raporlama yönetimi; itibar ve kriz yönetimi; muhasebe ve finans işlemleri yönetimi; operasyon yönetimi; saklama ve arşiv yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.


  Kişisel Veri Kategorisi

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

  Kimlik Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  İletişim Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Finans Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

  zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Görsel ve İşitsel Veri (Yalnızca çağrı merkezi üzerinden iletişime

  geçmeniz halinde işlenmektedir.)

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Müşteri İşlem Verisi

  Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının

  (Yalnızca müşterimiz

  (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

  olmanız halinde

  doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel

  işlenmektedir.)

  verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri


  sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için


  zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya


  korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili


  kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri


  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu


  olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve


  aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Hukuki İşlem Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  İşlem Güvenliği Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Talep / Şikayet / Öneri

  Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


 4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması


  Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve kişisel verileriniz KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:


  • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün / hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, finans, görsel ve işitsel, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği ve talep

   / şikayet / öneri kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz (örn. çağrı merkezi hizmeti sunan firmalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

  • topluluk şirketlerimizin politikalarına ve prosedürlerine uyum bakımından iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, finans, görsel ve işitsel, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği ve talep / şikayet / öneri kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik Şirketimizin iştirakleri de dahil topluluk şirketlerine,

  • olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimiz bakımından hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği ve talep / şikayet / öneri kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik potansiyel alıcılara, satıcılara veya işlemin muhatabı sair taraflara ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanlarına, danışmanlarına ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına ve

  • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, finans, görsel ve işitsel, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği ve talep / şikayet / öneri kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler, noterler, vergi daireleri).


 5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.


  Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizin / önerinizin sonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 6. KVKK Kapsamında Haklarınız


  İlgili kişi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve

   bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (örn. T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi) birlikte) ) https://www.bilimilac.com.tr/tr/bilimilac/kisisel-veriler.html.html bağlantı adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün

içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu

bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.