Bilim İlaç

Politikalarımız

 

Sürdürülebilirlik Politikamız

Bilim İlaç olarak sürdürülebilirlik politikamızı etki yönetimi temelinde şekillendirmekteyiz. Bir başka deyişle, sürdürülebilirlik politikamız “değer optimizasyonu”dur. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimiz olmak üzere, operasyonlarımızdan kaynaklanan etkilerimizi tüm boyutları ile kontrol altında tutmaktayız.

Sürdürülebilirlik politikamız olan “değer optimizasyonu” gereği;

  • Paydaşlarımız etki yönetimi süreçlerimizin en önemli parçasıdır.
  • Faaliyetlerimizin yarattığı olumlu-olumsuz, beklenen-beklenmeyen tüm değişimler tespit edilir ve önceliklendirilir.
  • Etki yönetimimiz yalnızca bugünü değil, geleceği de gözetir. Operasyonel stratejilerimizi paydaşlarımız için orta ve uzun vadede değer yaratacak şekilde belirleriz.
  • Gönüllülük çalışmalarını ciddiye alırız. Toplum refahına katkı sağlamak ve değer yaratmak için Bilim Gönüllüleri aktif olarak çalışır.
  • Dünyadaki yeni gelişmelere, değişimlere hızla adapte olmak için paydaş diyaloğunu kesintisiz sürdürürüz.
  • Sağlıklı bir yaşamın her bireyin temel hakkını olduğunu bilinci ile çalışanlarımızdan son kullanıcılara kadar tüm zincirde yaratılan değeri artırmak Bilim İlaç için esastır.

Çevre Politikamız

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.

İlaç üretim sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) kurallarının yanı sıra, Çevre Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız. Uygun alanlarda uyum zorunluluğu ötesinde kendimize çevresel hedef belirler ve uygulamalar gerçekleştiririz. Çevre mevzuatlarının geliştirilmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparız ve ilgili resmi makamlara görüşlerimizi bildiririz.

Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını, çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz. Dışarıdan hizmet sağladığımız ve fason üretim yaptırdığımız kuruluşları çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz. Çevre bilincinin toplumun diğer paydaşlarınca da gelişimini sağlamak üzere uygulamalar gerçekleştiririz.

EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan bir kuruluş olarak paydaş beklenti, ihtiyaç ve geri bildirimlerini alır, analiz eder, dengeler ve uygularız. Ürünlerimizin hayat evrelerindeki olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar, kirliliği kaynağında önleriz. Gelecek nesillerimize yaşanabilir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak için tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini minimum seviyede tutarız.

Sürdürülebilir kaynakların kullanımını tercih eder; iklim değişikliklerinin azaltılmasını, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin devamlılığını sağlamak için uygunluk yükümlülüğünü yerine getirir; periyodik olarak belirlenen çevresel hedefler ve gözden geçirmelerle sistemi sürekli iyileştirir ve bu sayede çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Paydaşlarımızın, kuruluşumuzun faaliyetleri dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknoloji kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin, Sağlık Bakanlığı ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) standartlarının yanı sıra yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumunu sağlarız. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuatların geliştirilmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparız ve ilgili resmi makamlara görüşlerimizi bildiririz.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız. Uygun alanlarda yasal gerekliliklerin ve mevzuatların ötesinde kendimize hedef belirler ve uygulamalar gerçekleştiririz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin toplumun diğer paydaşlarınca da gelişimini sağlamak üzere uygulamalar gerçekleştiririz.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımını benimser, bu doğrultuda yaklaşımları ve hedefleri ortaya koyar, yaygınlaştırır, sürekli gözden geçirerek iyileştirir ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürürüz.

Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre yönetim OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini kullanırız.

Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili Sağlık Bakanlığı ayrıca T.C Tarım ve Orman Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) kurallarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

Ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız.

Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst seviyede ortaya koyabilecekleri çalışma ortamını sağlamak, kurum bağlılığını sürekli kılmak ve şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yenilikçi insan kaynakları sistemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları politikamızı oluşturan tüm süreçlerimizde etik ilkeli yönetim yaklaşımını uygulamak, yasa ve mevzuatlara uyumu sağlamak, veri bütünlüğü ve gizliliğini temin etmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Yetenek Kazanımı Politikamız

İşe Alım Yönetimi

İşe alım süreçlerimizde eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim gibi işe uygunluk için gerekli olan kriterleri adil bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Eşitlik ve çeşitlilik ilkeleri kapsamında etnik köken, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet veya kültürel farklılık ayrımı yapılmamakta, fırsat eşitliği gözetilmektedir. Aramıza katılacak yeni yeteneklerin seçiminin objektif olması için geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

Yetenek Yönetimi Politikamız

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

Şirket vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak sürekli gelişimi hedeflenmektedir. Çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek teknik, fonksiyonel, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. İşe yeni başlayan çalışanlarımız yasal zorunlu eğitimlerin yanı sıra şirkete uyumu sağlayan oryantasyon programları ile desteklenmektedir.

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemi iş sonuçları ve kişisel yetkinliklerin birlikte değerlendirildiği objektif bir yaklaşım ile uygulanmaktadır. Ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışanlarımız, performanslarını ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilmek için desteklenmektedir. Bu yaklaşımla çalışanlarımızın güçlü yönlerini ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek düzenli geri bildirimler ile bireysel ve takım performanslarını iyileştirmek hedeflenmektedir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak organizasyonel ihtiyacın karşılanması ve çalışanın potansiyelinin uygun pozisyonda değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın iş performanslarının yanı sıra yetkinlik ve deneyimleri doğrultusunda geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan değerlendirme araçları kullanılarak atama, terfi ve rotasyon süreçleriyle farklı pozisyonlara geçişleri desteklenmektedir. Değerlendirmeler sonucunda çalışanların gelişim gereksinimleri, geri bildirim raporlarıyla paylaşılmakta ve çalışanın kendisini geliştirebilmesi için eğitim, gelişim fırsatları sunulmaktadır.

Ücret Yönetimi

Ücret yönetim sistemimizi makroekonomik verileri, piyasa koşullarını ve ücret politikalarını, şirket büyüklüğünü dikkate alarak oluşturulmaktadır. İş büyüklükleri, şirket içi ve şirket dışı sektör ücret dengelerini dikkate alarak adil bir yönetim anlayışı benimsenmektedir.

Başarılı iş sonuçlarıyla çalışan performansının ödüllendirilmesi ve çalışanların daha yüksek performans göstermeye teşvik edilmesi amacıyla ücret politikası performans sonuçları da göz önünde bulundurularak yönetilmektedir.

Etik İlkeli Yönetim Politikamız

Etik İlkeli Yönetim, iş yapma anlayışımızı ortaya koyan en önemli değerlerimizden biridir. Kurumsal değerlerimiz ve çalışma prensiplerimizin temelinde yer alan Etik İlkeli Yönetim yaklaşımımız ile şirketimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız korunmaktadır. Tüm karar ve faaliyetlerimiz kanun, düzenlemeler ve prosedürlerle birlikte bizlere yol gösteren iş etiği kurallarıyla başarılı bir şekilde devam etmektedir. Etik İlkeli Yönetim anlayışımız, Yönetim Kurulu ve üyeleri dahil olmak üzere, tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. İş Etiği İlkeleri ve Prensiplerine uygunluğun sağlanmasından tüm yöneticilerimiz sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından İş Etiği uygulamalarının işleyişini sağlamak üzere Etik Kurul oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

Şirketimizin öncelikli değerleri ve amaçları arasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde temel hak ve özgürlükler ile mahremiyeti korumak ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak yer almaktadır. Bu doğrultuda iş yönetimimiz içerisinde birlikte çalıştığımız iç ve dış müşterilerimize karşı, Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesindeki sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda oldukça hassasiyet gösterilmektedir.

Politikamız, kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeleri ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili ikincil düzenleme ve uygulamalara uyumlu olarak tanımladığımız temel prensipleri açıklamaktadır. Bu ilkeler ve prensiplerimiz ile kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır.

Çalışan İlişkileri Yönetimi Politikamız

Şirketimizin en temel ve önemli değerlerinden biri de mutluluktur. Bu doğrultuda çalışanlarımıza yasal, sosyal, kültürel, etik, psikolojik açıdan eşit, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Tüm yönetim ve insan kaynakları sistemlerimizde insan haklarına saygılı, etik ilke ve değerlerimize bağlı, fırsat eşitliği sunan, tanımlanmış ve şeffaf uygulamalar yürütülmektedir.

Onurlandırma ve Ödüllendirme sistemimiz kapsamında; çalışanlarımızın başarılarının yanı sıra süreç iyileştirmelerine katkı sağlayacak görüş ve önerileri de değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.

İç İletişim uygulamalarımız doğrultusunda; genel katılımlı üst yönetim bilgilendirme toplantıları, açık kapı görüşmeleri, sosyal sorumluluk projeleri, bölümler arası toplantılar, bire bir çalışan görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen çeşitli özel gün kutlamaları, sosyal, sportif ve kültürel motivasyon aktivitelerine ek olarak dijital sosyal platformlarımız aracılığı ile çalışanlarımızla bir arada olmayı sağlayarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti artırılmaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Kurumsal verilerimizi, bilgisayarlı ya da geleneksel sistemler aracılığıyla, bilgi birikimine dönüştürür, bilgi güvenliği temelinde yetkilendirilmiş çalışanların paylaşımına sunarız. Bilgiler işlenirken, iletilirken ve saklanırken, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği esas alırız.

İş sürekliliğini, bilgi varlıklarının güvenliğini ve güncelliğini sağlamak üzere, şirket içinde üretilen her bilgiyi saklar, yedeklenmesini sağlar ve arşivlediğimiz dokümanları yönetiriz.

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri analiz ederek, tanımlar, değerlendirir ve riskleri ortadan kaldıracak önlemleri alırız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin faaliyetlerimizi, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflarla yapılan anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiririz.

Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak üzere, tüm ilişkili süreç sahiplerinin eğitim almalarını ve gereken kaynakları sağlarız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin, ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirerek devamlılığını sağlar, belirlenen hedefler doğrultusunda gözden geçirerek sürekli iyileştirir, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirliğini taahhüt ederiz.

Bilim'de Kariyer

Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürü yaratmayı amaçlıyoruz

Devamı >