ANASAYFA DIŞ PAZARLAR ÖDÜLLER BASIN BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İLETİŞİM SİTE HARİTASI TR EN
BİLİM İLAÇ ÜRÜN PORTFÖYÜ AR-GE KURUMSAL SORUMLULUK ÜRETİM TESİSLERİ KARİYER
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
NASIL KARİYER YAPABİLİRİM
BİLİMK@MPÜS
İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ
BİLİM AİLEM
GÖNÜLLÜYÜZ
İŞ FIRSATLARIMIZ
İK'DAN HABERLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
İŞ FIRSATLARIMIZ
Bilim İlaç iş fırsatlarına ulaşmak için Kariyer.net ve Linkedin’de yer alan ilanlarımızı takip edebilirsiniz.


BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARININ ve ÇALIŞAN ADAYLARINA REFERANS OLAN KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

1.      Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 79251 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu İşe Alım Süreci Kapsamında Çalışan Adaylarının ve Çalışan Adaylarına Referans Olan Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan ilişkiniz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, www.bilimilac.com.tr internet adresinden erişilebilen Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

2.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimizin internet sitesinde yer alan iş başvuru formları, mülakatlar, e-posta ve diğer iletişim araçları, muhtelif kariyer portalları, istihdam için profesyonel olarak aracılık eden insan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri ve diğer tedarikçiler ile kamu kurumları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci maddesinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

 

3.      İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş başvurularının alınması, işe uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, mülakatların organize edilmesi,  gerçekleştirilmesi ve iş başvurularının sonuçlandırılması, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ile açık rızanızın bulunması halinde Şirketimizde mevcut veya ileride oluşabilecek diğer pozisyonlar bakımından özgeçmişinizin değerlendirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

v  Çalışan Adaylarının Dikkatine: Şirketimize yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilere yer verilmemesini rica ederiz.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Kimlik Verisi (T.C. Kimlik No, Ad-Soyad gibi)

·        Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·        Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Verisi (e-posta, telefon, adres gibi)

·        Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Verisi (mesleki sertifikalar, test sonuçları, eğitimler gibi)

·        Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·        Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

4.       Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

 

Öte yandan yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8’inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartlarına (hukuki sebepleri)  uygun olarak:

 

·     Çalışan adayı profillerinin Şirketimize ve Şirketimiz tarafından açılan pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesi, kişilik envanteri, mesleki yeterlilik testlerinin yapılması, işe alım süreçlerindeki organizasyonların eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi, verilerin barındırılması ve benzeri iş başvuru ve adaylık sürecine yönelik hizmetlerin temini amaçlarıyla tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarına (örn. insan kaynakları, sosyal güvenlik ve hukuk danışmanları, kişilik envanteri ve eğitim hizmeti tedarikçileri, organizasyon şirketleri, mülakat ve eğitimler ile testlere katılımın yönetimi amacı ile çağrı merkezi tedarikçileri ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmeti sağlayıcıları),

·    Referans kontrolünün yapılması amacıyla referans olarak belirttiğiniz kişilere, ve

·    Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi, istihdam teşviki ve sair haklardan yararlanma ve yararlandırma ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

5.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. İstihdam edilmeniz halinde iş başvurunuz ve adaylık süresince toplanan kişisel verileriniz; (a) iş akdi süresince ve takip eden yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecek olup; (b) istihdam edilmemeniz halinde ise (i) açık rızanızın bulunmadığı hallerde pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmekte (ii) açık rızanızın varlığı halinde ise açık rızanıza istinaden Şirketimiz nezdinde mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonları bakımından değerlendirilmeniz ve açık rızanızda belirtilen diğer amaçlarla edinildikleri tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile işlenmeye devam edilmektedir. Bununla birlikte iş başvurunuz kapsamında Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileriniz ise ilgili mevzuatta belirlenen genel ilkelere uygun olarak istihdam edilmeseniz dahi olası bir uyuşmazlık halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için ve yalnızca bu amaçla genel dava zaman aşım süreleri boyunca da muhafaza edilmeye devam edilmektedir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

6.       KVKK Kapsamında Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) www.bilimilac.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.


KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU
Kurumsal Sorumluluk Raporu
Sorumluluğumuzu Paylaşıyoruz. Türkiye’ye rapor veriyoruz.
YARATICI FİKİR PLATFORMU
Yaratıcı Fikir Platformu
Fikirlerinizi önemsiyoruz.
Bizlerle yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için...
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ
Toplum Gönüllüleri
Çözümün Bir Parçası Olmak İçin!
Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri
AVRUPA KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ
Alzheimer Çağrı Merkezi
2011 Avrupa Kalite Büyük Ödülü Bilim İlaç’ın
KariyerKariyer Site HaritasıSite Haritası Bize UlaşınBize Ulaşın
İletişim Formuİletişim Formu Bilim'den HaberlerBilim'den Haberler BasınBasın
AnketlerAnketler Büyük GörBüyük Gör RSSRSS
KISISEL VERILERIN KORUNMASIKişisel Verilerin Korunması
Bilim İlaç hakkındaki yeniliklerden
haberdar olmak için kayıt olun!
Bizi Takip Edin! Facebook Twitter Linkedin
© 2005-2022 Bilim İlaç
BİLİM PLAZA Piyalepaşa Bulvarı Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu / İstanbul Tel: (212) 365 15 00 - Faks: (212) 276 29 19
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.